Regulamin - kopalko.pl - sklep dla hodowców

Regulamin

1

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kopalko.pl prowadzony jest przez firmę KOPALKO Management Robert Kopalko z siedzibą w Osielsku przy ul. Kolonijnej 5A, 86-031 OSIESKO, NIP 583-169-49-01, REGON 340629170 zwaną w dalszej treści Umowy Sprzedawcą. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego. 
 4. Adres Sprzedawcy: KOPALKO Management, ul. Kolonijna 5A, 86-031  Osielsko.
 5. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kopalko.pl.
 6. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 667 810 333.
 7. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Pekao SA 48 1240 1183 1111 0010 2748 5771.
 8. Zamawiający może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 9. Zamawiający może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.
 10. Produkty dostępne w Sklepie, zwane w dalszej treści Umowy Towarem, są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 11. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Zamawiającego składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Zamawiający jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 2

Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Zakupy w Sklepie internetowym www.kopalko.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Zamieszczony na stronach Sklepu katalog Produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienie można składać wybierając Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 4. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu, podanie prawidłowych danych Zamawiającego, tj. danych adresowych, adresu e-mail  oraz numeru telefonu w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia w Sklepie internetowym www.kopalko.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 6. Sklep internetowy www.kopalko.pl przyjmuje zamówienia 24 godzinę na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. W takim przypadku, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowania całości zamówienia).
 8. Ceny podane w Sklepie www.kopalko.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. Zmiana adresu e-mail Zamawiającego wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
 10. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

§ 3

Dostawa i płatności

 1. Zamawiający może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towatu:

       1. 1. Przesyłka kurierska,

       1. 2. Osobisty odbiór Towaru pod adresem: Kolonijna 5A, 86-031 Osielsko. Osobisty odbiór Towaru przez Zamawiającego jest bezpłatny. 

2. Zamawiający może skorzystać z następujących metod płatności:

       2. 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

       2. 2. Płatności elektroniczne- Przelewy 24

3. Szczegółowe informacje na temat cen przesyłek określone są Warunkach dostawy na stronie www.kopalko.pl. Ceny przesyłek mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników firm kurierskich.

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Brak zapłaty skutkuje anulowaniem Zamówienia.

5. Czas realizacji Zamówienia (termin dostawy) wynosi od 2 do 4 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Zamawiającego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego opcji osobistego odbioru Towaru, Zamawiający zostanie poinformowany o gotowości Towaru do odbioru poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia dostawy Towaru leżące po stronie firmy kurierskiej.

8. Zamawiający zgadza się na wykorzystanie numeru telefonu do kontaktu podczas realizacji zamówień celem uzgodnień i zapewnienia sprawnej realizacji zamówień.

9. W momencie odbioru Towaru, Zamawiający ma obowiązek sprawdzić zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu Towaru, Towar jest inny niż zamawiany, lub Towar jest uszkodzony, Zamawiający zobowiązany jest sporządzić z osobą doręczającą „Protokół szkody w transporcie” z datą odbioru przesyłki. Wzór protokołu jest do pobrania pod Regulaminem. Następnie powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zastrzeżeniach dotyczących stanu przesyłki w momencie odbioru Towaru, drogą mailową (adres sklep@kopalko.pl) lub telefonicznie tel. +48 667 810 333.

§ 4

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający, który ma status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Plik z wzorem oświadczenia odstąpienia od umowy jest do pobrania pod Regulaminem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający powinien niezwłocznie odesłać Towar Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Koszty zwrotu Towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca dokona zwrotu dokonanych przez Zamawiającego płatności za dostarczony Towar, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
 6. Zwrot Towaru jest dopuszczalny tylko w przypadku, gdy Towar jest w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

§ 5

Reklamacja i gwarancja

 1. Podstawą reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu Towaru.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru nie wynikającej z transportu (patrz §3.9), reklamacja powinna zostać skierowana bezpośrednio do Sprzedawcy, wraz z opisem niezgodności. Zamawiający powinien odesłać wadliwy Towar na adres: ul. Kolonijna 5A, 86-031 Osielsko.
 3. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem.
 5. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga dodatkowych badań lub opinii producenta, termin ulega wydłużeniu o czas uzyskania przez Sprzedawcę takiej opinii. O konieczności wydłużenia terminu Sprzedawca informuje Zamawiającego w terminie wskazanym w §5.4.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, lub Sprzedawca zwróci Zamawiającemu równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie Towar do wyboru.
 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Wzór formularza reklamacji jest do pobrania pod Regulaminem.

§ 6

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Zamawiającego zbierane przez Administratora Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę- także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego w Sklepie mogą być:

       3. 1. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator    udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

       3. 2. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści Swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, tj. KOPALKO Management, ul. Kolonijna 5A, 86-031 Osielsko. Zabrania się ich wykorzystywania bez pisemnej zgody właściciela.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.

Wzory dokumentów do pobrania:

 • Protokół szkody w transporcie wzór
 • Formularz reklamacyjny wzór
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wzór
Brak produktów w koszyku